چگونه خواندن رتبه ها

  • ۵ از ۵ کامل: هیچ مشکلی وجود ندارد!
  • ۴ از ۵ قابل بازی: به خوبی اجرا می شود، تنها خرابی های ناچیز گرافیکی یا صوتی. بازی ها قابل بازی کردن هستند.
  • ۳ از ۵ شروع: شروع، حتی شاید به خوبی اجرا شود، اما به همراه خرابی های بزرگ گرافیکی و صوتی.
  • ۲ از ۵ صفحه نخست/فهرست انتخاب: هنگ/خرابی جائی میان بوت و شروع بازی.
  • ۱ از ۵ خراب: خراب شدن هنگام بوت.

آمار

فیلتر کامل: 25,3%
فیلتر قابل بازی: 65,2%
فیلتر شروع: 8,4%
فیلتر صفحه نخست/فهرست انتخاب: 0,3%
فیلتر خراب: 0,7%
عنوان بازی (کلیک برای نمایش جزئیات) سازگاری آخرین آپدیت
Wii I'm A Celebrity... Get Me Out of Here! قابل بازی 11 ماه،2 هفته قبل
Gamecube I-Ninja قابل بازی 11 ماه،2 هفته قبل
Wii I Love Horses: Rider's Paradise قابل بازی 11 ماه،2 هفته قبل
Wii I Spy: Two Games in One قابل بازی 11 ماه،2 هفته قبل
Gamecube Ice Age 2: The Meltdown (GC) قابل بازی 11 ماه،2 هفته قبل
Wii Ice Age 2: The Meltdown (Wii) قابل بازی 11 ماه،2 هفته قبل
Wii Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs قابل بازی 11 ماه،2 هفته قبل
Wii Ice Age 4: Continental Drift Arctic Games قابل بازی 11 ماه،2 هفته قبل
Virtual-console Ice Climber کامل 11 ماه،2 هفته قبل
Virtual-console Ice Hockey کامل 11 ماه،2 هفته قبل
Wii Igor: The Game قابل بازی 1 ماه،2 هفته قبل
Gamecube Ikaruga کامل 5 ماه،3 هفته قبل
Virtual-console Ike Ike! Nekketsu Hockey Bu: Subette Koronde Dairantō کامل 11 ماه قبل
Wii Ikenie no Yoru قابل بازی 10 ماه،3 هفته قبل
Virtual-console Ikki (NES) کامل 11 ماه،2 هفته قبل
Wii Imabikisō Kaimei Hen قابل بازی 11 ماه،2 هفته قبل
Wii Imagine: Fashion Party قابل بازی 11 ماه،2 هفته قبل
Wii Imagine: Party Babyz قابل بازی 11 ماه،2 هفته قبل
Wii Impossible Mission کامل 11 ماه،2 هفته قبل
Wii Inazuma Eleven GO: Strikers 2013 کامل 5 ماه،1 هفته قبل
Wii Inazuma Eleven Strikers قابل بازی 11 ماه،2 هفته قبل
Wii Inazuma Eleven Strikers 2012 Xtreme کامل 11 ماه،2 هفته قبل
Virtual-console Indiana Jones' Greatest Adventures کامل 7 ماه،2 هفته قبل
Wii Indiana Jones and the Staff of Kings قابل بازی 11 ماه،2 هفته قبل
Wii Indianapolis 500 Legends قابل بازی 11 ماه،2 هفته قبل
Wiiware Inkub قابل بازی 11 ماه،2 هفته قبل
Gamecube Intellivision Lives! قابل بازی 11 ماه،2 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc 2001-10 شروع 6 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc 2002-01 شروع 6 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc 2002-03 شروع 2 ماه قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc 2002-04 شروع 9 ماه،2 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc 2002-05 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc 2002-06 قابل بازی 9 ماه،2 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc 2002-07 شروع 2 ماه قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc 2002-08 قابل بازی 2 ماه قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v10 قابل بازی 6 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v11 قابل بازی 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v12 شروع 11 ماه قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v13 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v14 شروع 4 ماه قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v15 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v16 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v17 شروع 10 ماه قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v18 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v19 شروع 2 ماه قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v20 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v21 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v22 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v23 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v24 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v25 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v26 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v27 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v28 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v29 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v30 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v31 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v32 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v33 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v34 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v35 شروع 1 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v7 قابل بازی 9 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v8 قابل بازی 9 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v9 قابل بازی 9 ماه،1 هفته قبل
Wii International Athletics قابل بازی 11 ماه،2 هفته قبل
Gamecube International Superstar Soccer 2 قابل بازی 3 ماه،4 هفته قبل
Gamecube International Superstar Soccer 3 قابل بازی 3 ماه،4 هفته قبل
Channel Internet Channel کامل 1 ماه،1 هفته قبل
Wii Iron Chef America: Supreme Cuisine قابل بازی 11 ماه،2 هفته قبل
Wii Iron Man شروع 4 ماه،1 هفته قبل
Wii Iron Man 2: The Video Game شروع 11 ماه،2 هفته قبل
Wii Isometric & Karate Exercise: Wii de Kotsuban Fitness شروع 11 ماه،2 هفته قبل
Wii Ivy the Kiwi? کامل 11 ماه،2 هفته قبل