چگونه خواندن رتبه ها

  • ۵ از ۵ کامل: هیچ مشکلی وجود ندارد!
  • ۴ از ۵ قابل بازی: به خوبی اجرا می شود، تنها خرابی های ناچیز گرافیکی یا صوتی. بازی ها قابل بازی کردن هستند.
  • ۳ از ۵ شروع: شروع، حتی شاید به خوبی اجرا شود، اما به همراه خرابی های بزرگ گرافیکی و صوتی.
  • ۲ از ۵ صفحه نخست/فهرست انتخاب: هنگ/خرابی جائی میان بوت و شروع بازی.
  • ۱ از ۵ خراب: خراب شدن هنگام بوت.

آمار

فیلتر کامل: 25,3%
فیلتر قابل بازی: 65,2%
فیلتر شروع: 8,4%
فیلتر صفحه نخست/فهرست انتخاب: 0,3%
فیلتر خراب: 0,7%
عنوان بازی (کلیک برای نمایش جزئیات) سازگاری آخرین آپدیت
Wii I'm A Celebrity... Get Me Out of Here! قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube I-Ninja قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Wii I Love Horses: Rider's Paradise قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Wii I Spy: Two Games in One قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Ice Age 2: The Meltdown (GC) قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Wii Ice Age 2: The Meltdown (Wii) قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Wii Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Wii Ice Age 4: Continental Drift Arctic Games قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Virtual-console Ice Climber کامل 9 ماه،3 هفته قبل
Virtual-console Ice Hockey کامل 9 ماه،3 هفته قبل
Wii Igor: The Game قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Ikaruga کامل 3 ماه،3 هفته قبل
Virtual-console Ike Ike! Nekketsu Hockey Bu: Subette Koronde Dairantō کامل 9 ماه،1 هفته قبل
Wii Ikenie no Yoru قابل بازی 8 ماه،3 هفته قبل
Virtual-console Ikki (NES) کامل 9 ماه،3 هفته قبل
Wii Imabikisō Kaimei Hen قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Wii Imagine: Fashion Party قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Wii Imagine: Party Babyz قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Wii Impossible Mission کامل 9 ماه،3 هفته قبل
Wii Inazuma Eleven GO: Strikers 2013 کامل 3 ماه،2 هفته قبل
Wii Inazuma Eleven Strikers قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Wii Inazuma Eleven Strikers 2012 Xtreme کامل 9 ماه،3 هفته قبل
Virtual-console Indiana Jones' Greatest Adventures کامل 5 ماه،3 هفته قبل
Wii Indiana Jones and the Staff of Kings قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Wii Indianapolis 500 Legends قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Wiiware Inkub قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Intellivision Lives! قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc 2001-10 شروع 4 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc 2002-01 شروع 4 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc 2002-03 شروع 1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc 2002-04 شروع 7 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc 2002-05 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc 2002-06 قابل بازی 7 ماه،2 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc 2002-07 شروع 1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc 2002-08 قابل بازی 1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v10 قابل بازی 4 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v11 قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v12 شروع 9 ماه قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v13 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v14 شروع 2 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v15 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v16 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v17 شروع 8 ماه،1 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v18 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v19 شروع 5 روز،8 ساعت قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v20 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v21 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v22 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v23 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v24 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v25 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v26 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v27 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v28 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v29 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v30 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v31 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v32 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v33 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v34 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v35 شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v7 قابل بازی 7 ماه،2 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v8 قابل بازی 7 ماه،2 هفته قبل
Gamecube Interactive Multi Game Demo Disc v9 قابل بازی 7 ماه،2 هفته قبل
Wii International Athletics قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Gamecube International Superstar Soccer 2 قابل بازی 2 ماه قبل
Gamecube International Superstar Soccer 3 قابل بازی 2 ماه قبل
Channel Internet Channel کامل 9 ماه،3 هفته قبل
Wii Iron Chef America: Supreme Cuisine قابل بازی 9 ماه،3 هفته قبل
Wii Iron Man شروع 2 ماه،2 هفته قبل
Wii Iron Man 2: The Video Game شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Wii Isometric & Karate Exercise: Wii de Kotsuban Fitness شروع 9 ماه،3 هفته قبل
Wii Ivy the Kiwi? کامل 9 ماه،3 هفته قبل