چگونه خواندن رتبه ها

  • ۵ از ۵ کامل: هیچ مشکلی وجود ندارد!
  • ۴ از ۵ قابل بازی: به خوبی اجرا می شود، تنها خرابی های ناچیز گرافیکی یا صوتی. بازی ها قابل بازی کردن هستند.
  • ۳ از ۵ شروع: شروع، حتی شاید به خوبی اجرا شود، اما به همراه خرابی های بزرگ گرافیکی و صوتی.
  • ۲ از ۵ صفحه نخست/فهرست انتخاب: هنگ/خرابی جائی میان بوت و شروع بازی.
  • ۱ از ۵ خراب: خراب شدن هنگام بوت.

آمار

فیلتر کامل: 27,0%
فیلتر قابل بازی: 63,3%
فیلتر شروع: 8,2%
فیلتر صفحه نخست/فهرست انتخاب: 0,6%
فیلتر خراب: 0,9%
عنوان بازی (کلیک برای نمایش جزئیات) سازگاری آخرین آپدیت
Wiiware "Aha! I Found It!" Hidden Object Game قابل بازی 4 ماه،3 هفته قبل
Wiiware "Aha! I Got It!" Escape Game کامل 5 ماه،2 هفته قبل
Gamecube 007: Agent Under Fire قابل بازی 2 ماه،1 هفته قبل
Gamecube 007: Everything or Nothing قابل بازی 5 ماه،1 هفته قبل
Gamecube 007: From Russia with Love قابل بازی 5 ماه،1 هفته قبل
Gamecube 007: Nightfire قابل بازی 2 ماه قبل
Wii 007: Quantum of Solace شروع 1 ماه،3 هفته قبل
Wiiware 101-in-1 Explosive Megamix کامل 8 ماه،2 هفته قبل
Wii 101-in-1 Party Megamix قابل بازی 1 ماه،2 هفته قبل
Wii 101-in-1 Sports Party Megamix کامل 1 ماه،2 هفته قبل
Gamecube 1080° Avalanche قابل بازی 3 ماه قبل
Virtual-console 1080° Snowboarding شروع 5 ماه،3 هفته قبل
Wii 10 Minute Solution شروع 1 ماه،2 هفته قبل
Gamecube 18 Wheeler: American Pro Trucker قابل بازی 5 ماه قبل
Virtual-console 1942 کامل 5 ماه،3 هفته قبل
Gamecube 2002 FIFA World Cup کامل 6 ماه،1 هفته قبل
Wii 2010 FIFA World Cup South Africa قابل بازی 1 ماه،2 هفته قبل
Virtual-console 2020 Super Baseball کامل 5 ماه،3 هفته قبل
Wii 250 Mannin no Kanken: Wii de Tokoton Kanji Nou کامل 5 ماه،2 هفته قبل
Wiiware 2 Fast 4 Gnomz کامل 1 سال،3 ماه قبل
Wiiware 3-2-1, Rattle Battle! قابل بازی 4 ماه،1 هفته قبل
Wiiware 3D Pixel Racing قابل بازی 5 ماه،2 هفته قبل
Wiiware 3°C کامل 5 ماه،2 هفته قبل
Wii 428: Fūsa Sareta Shibuya de قابل بازی 9 ماه،2 هفته قبل
Gamecube 4x4 EVO 2 کامل 6 ماه،1 هفته قبل
Wiiware 5-in-1 Solitaire کامل 5 ماه،2 هفته قبل
Wiiware 5 Arcade Gems کامل 5 ماه،2 هفته قبل
Wiiware 5 Spots Party کامل 5 ماه،1 هفته قبل
Wii Ōkami قابل بازی 4 هفته قبل